1.Сторони договору: роботодавець та працівник.

2.Додержання письмової форми є обов’язковим.

3.Працівник підпорядковується внутрішньому трудовому розпорядку.

4.Обов’язок забезпечити умови праці для працівника за трудовим договором покладається на роботодавця.

5.Працівник повинен виконувати доручену йому роботу особисто і не має права передоручати її виконання іншій особі (ст. 30 КЗпП).

6.Роботодавець зобов’язаний надати працівнику трудові та соціальні гарантії, передбачені трудовим законодавством (відпустки, оплата тимчасової непрацездатності, надання пільг, забезпечення особливих умов праці для жінок, неповнолітніх тощо).

Мета укладання — організація процесу праці. Відповідно предметом трудового договору є сам процес праці, тобто виконання певної роботи (певних трудових функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою.

Як правило, трудова функція працівника не передбачає будь-якого кінцевого результату.

Працівника приймають на певну посаду, передбачену штатним розписом підприємства.

Прийом на роботу оформлюють заявою та наказом (розпорядженням) керівника. За основним місцем роботи ведуть трудову книжку.

З 01.01.2015 р. відповідно до оновленої ч. 3 ст. 24 КЗпП роботодавець зобов’язаний повідомити ДФС  про прийняття працівника на роботу.

Слід ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, провести інструктаж з правил охорони праці тощо.

Трудовий договір може (ст. 23 КЗпП):

  • бути безстроковим (укладається на невизначений строк);
  • укладатися на визначений строк, встановлений за погодженням сторін (укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк; випадки застосування строкових договорів обмежені;

 – укладатися на час виконання певної роботи.

Оплата за  трудовим договором:

Розмір заробітної плати має бути не нижчим від законодавчо встановленого мінімуму.

Виплата зарплати: не рідше ніж двічі на місяць через відрізок часу, що не перевищує 16 календарних днів, і не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата (ст. 115 КЗпП).